Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 3. decembra 2018 – A, B/C

(vec C-750/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: A, B

Žalovaný: C

Prejudiciálna otázka

V akom zmysle sa má vykladať smernica 93/13/EHS1 – a najmä v nej zakotvená zásada kumulatívneho účinku – pri posúdení, či suma náhrady škody uložená spotrebiteľovi, ktorý si nesplnil svoje povinnosti (ďalej len „podmienka o zmluvnej pokute“) je v zmysle bodu 1 písm. e) prílohy tejto smernice neprimerane vysoká, a síce v prípade, v ktorom ide o podmienky o zmluvnej pokute, ktoré nadväzujú na rôzne porušenia odlišnej povahy, ktorých sa osoba vzhľadom na ich charakter nemusí dopustiť spoločne a v konkrétnom prípade k tomu ani nedošlo?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).