Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 3. decembra 2018 – A, B/C

(Zadeva C-750/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Amsterdam

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: A, B

Tožena stranka: C

Vprašanje za predhodno odločanje

Kako je treba razlagati Direktivo 93/131 in zlasti v njej vsebovano načelo kumulativnega učinka pri presoji, ali je nadomestilo škode, ki se naloži potrošniku, ki ne izpolni obveznosti (v nadaljevanju: pogodbena kazen), nesorazmerno visoko v smislu točke 1(e) Priloge k Direktivi, v primeru, v katerem so klavzule o pogodbeni kazni določene za kršitve različne vrste, za katere glede na njihovo naravo ni nujno, da nastopijo skupaj, in ki v konkretnem primeru tudi dejansko niso?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).