Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 3 december 2018 – A, B mot C

(Mål C-750/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Parter i det nationella målet

Kärande: A, B

Svarande: C

Tolkningsfrågan

Hur ska direktiv 93/131 , och närmare bestämt den princip om sammanlagd effekt som anges i detta, tolkas vid bedömningen av huruvida det vite som den konsument som inte har fullgjort sina skyldigheter har ålagts att erlägga (nedan kallat vitesklausul) är oproportionerligt högt, i den mening som avses i punkt 1 e i bilagan till direktivet, för det fall det rör sig om vitesklausuler som är kopplade till diverse avtalsbrott av varierande slag som till sin karaktär är sådana att de inte behöver förekomma tillsammans, och i det konkreta fallet inte heller gör detta?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).