Language of document :

Преюдициално запитване от Helsingin hovioikeus (Финландия), постъпило на 21 декември 2018 г. — A и др./Finnair Oyi

(Дело C-832/18)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Helsingin hovioikeus

Страни в главното производство

Жалбоподатели: A и др.

Ответник: Finnair Oyi

Преюдициални въпроси

Трябва ли Регламент № 261/20041 да се тълкува в смисъл, че пътник има право на повторно обезщетение по смисъла на член 7, параграф 1, когато е получил обезщетение заради отменен полет, въздушният превозвач, опериращ полета, към който е прехвърлена резервацията, е същият като опериращия отменения полет и закъснението на полета, извършен след отменения и към който е прехвърлена резервацията, спрямо времето на пристигане по разписание е с продължителност, която дава право на обезщетение?

При положителен отговор на първия въпрос, може ли опериращият въздушен превозвач да се позовава на извънредни обстоятелства по смисъла на член 5, параграф 3, когато според документ на производителя на самолета за техническо наблюдение, отнасящ се до самолети, които вече се намират в употреба, разглежданата във въпросния документ част на практика се разглежда като т.нар. „On Condition“ част, т.е. като част, която се използва, докато прояви дефект, а опериращият въздушен превозвач се е подготвил за подмяна на въпросната част, като постоянно държи на разположение резервна част?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).