Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Helsingin hovioikeus (Suomi) on esittänyt 21.12.2018 – A ym. v. Finnair Oyj

(Asia C-832/18)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Helsingin hovioikeus

Pääasian asianosaiset

Kantajat: A ym.

Vastaaja: Finnair Oyj

Ennakkoratkaisukysymykset

1)    Onko asetusta 261/20041 tulkittava siten, että lentomatkustajalle syntyy oikeus uuteen 7 artiklan 1 kohdan mukaiseen korvaukseen tilanteessa, jossa matkustaja on saanut korvauksen peruutetun lennon johdosta ja uudelleenreititetyn lennon lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja on ollut sama kuin peruuntuneen lennon lentoliikenteen harjoittaja ja kun myös peruutetun lennon jälkeinen uudelleenreititetty lento on viivästynyt sen aikataulun mukaisesta saapumisajasta korvaukseen oikeuttavan ajan?

2)    Jos vastaus kysymykseen 1 on myönteinen, voiko lentoliikenteen harjoittaja vedota 5 artiklan 3 kohdan tarkoittamiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin, jos lentokoneen valmistajan jo käytössä olevien lentokoneita koskevan Technical Follow-up:n jälkeen kyseisessä asiakirjassa käsiteltyä osaa tosiasiassa käsitellään niin sanottuna ”on condition” -osana eli osana, jota käytetään niin kauan kunnes se vikaantuu ja kun lentoliikenteen harjoittaja on varautunut kyseisen osan vaihtoon pitämällä jatkuvasti sen varaosaa saatavilla?

____________

1     Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL 2004, L 46, s. 1).