Language of document :

2018 m. gruodžio 21 d. Helsingin hovioikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A ir kt. / Finnair Oyj

(Byla C-832/18)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Helsingin hovioikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: A ir kt.

Atsakovė: Finnair Oyj

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamentas Nr. 261/20041 aiškintinas taip, kad keleivis turi teisę į dar vieną kompensaciją pagal 7 straipsnio 1 dalį, kai jam buvo sumokėta kompensacija už atšauktą skrydį, skrydį, į kurį jis buvo perkeltas, vykdantis oro vežėjas yra tas pats kaip ir atšaukto skrydžio ir skrydis, kuris vykdomas po atšaukto skrydžio, palyginti su tvarkaraštyje numatytu atvykimo laiku, vėluoja tiek, kad įgyjama teisė į kompensaciją?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar skrydį vykdantis oro vežėjas gali remtis ypatingomis aplinkybėmis pagal 5 straipsnio 3 dalį, kai, remiantis orlaivio gamintojo atliktu su jau naudojamais orlaiviais susijusiu tolesniu techniniu tyrimu, jame nagrinėjama dalis faktiškai laikoma vadinamąja „on condition“ dalimi, t. y. dalimi, kuri naudojama tol, kol sugenda, ir skrydį vykdantis oro vežėjas yra pasirengęs ją pakeisti ir nuolat laiko paruošęs atsarginę dalį?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).