Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. decembrī iesniedza Helsingin hovioikeus (Somija) – A u.c./Finnair Oyi

(Lieta C-832/18)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Helsingin hovioikeus

Pamatlietas puses

Prasītāji: A u.c.

Atbildētāja: Finnair Oyj

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regula Nr. 261/2004 1 ir jāinterpretē tādējādi, ka pasažierim ir tiesības uz jaunu kompensāciju 7. panta 1. punkta izpratnē, ja viņš atcelta lidojuma dēļ ir saņēmis kompensāciju, gaisa pārvadātājs, kas apkalpo lidojumu, uz kuru ir notikusi pārreģistrācija, ir tas pats, kas apkalpo atcelto lidojumu, un arī pēc atceltā lidojuma sekojošais lidojums, uz kuru ir notikusi pārreģistrācija, salīdzinot ar plānoto izlidošanas laiku, kavējas tik ilgi, ka rodas tiesības uz kompensāciju?

Vai, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, apkalpojošais gaisa pārvadātājs var atsaukties uz ārkārtējiem apstākļiem 5. panta 3. punkta izpratnē, ja saskaņā ar lidmašīnu ražotāja sagatavotu papildu tehniskās izpētes dokumentu, kas attiecas uz jau lietošanā esošiem lidaparātiem, attiecīgajā dokumentā aplūkotā detaļa faktiski tiek uzskatīta par t.s. “on condition” detaļu, t.i., par detaļu, kas tiek izmantota tik ilgi, līdz tā sabojājas, un apkalpojošais gaisa pārvadātājs attiecīgās detaļas nomaiņai ir sagatavojies tādējādi, ka tas visu laiku tur gatavībā rezerves daļu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).