Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hovioikeus (Fínsko) 21. decembra 2018 – A a i./Finnair Oyi

(vec C-832/18)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Helsingin hovioikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia/Odvolatelia: A a i.

Žalovaná/Odporkyňa v odvolacom konaní: Finnair Oyi

Prejudiciálne otázky

Má sa nariadenie č. 261/20041 vykladať v tom zmysle, že cestujúci v leteckej doprave má nárok na ďalšiu náhradu v zmysle článku 7 ods. 1, ak už získal náhradu za zrušený let, letecký dopravca prevádzkujúci náhradný let je totožný s leteckým dopravcom prevádzkujúcim zrušený let a aj náhradný let nadväzujúci na zrušený let sa voči plánovanému času príletu omešká v takom rozsahu, ktorý odôvodňuje nárok na zaplatenie náhrady?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, môže sa prevádzkujúci letecký dopravca odvolávať na mimoriadne okolnosti v zmysle článku 5 ods. 3, ak sa podľa priebežnej doplňujúcej technickej správy konštruktéra lietadiel týkajúcej sa lietadiel, ktoré už sú v prevádzke, považuje súčiastka, ktorá je predmetom sporného dokumentu, v skutočnosti za takzvanú súčiastku „On condition“, t.j. za súčiastku, ktorá sa používa až do okamihu, kým na nej nenastane porucha, a prevádzkujúci letecký dopravca sa na výmenu spornej súčiastky pripravil tak, že má trvale k dispozícii náhradnú súčiastku?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1).