Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Helsingfors hovrätt (Finland) den 21 december 2018 – A m.fl. mot Finnair Oyj

(Mål C-832/18)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Helsingfors hovrätt

Parter i det nationella målet

Klagande: A m.fl.

Motpart: Finnair Oyj

Tolkningsfrågor

Målet rör tolkningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004(1 ) om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (nedan kallad förordning nr 261/2004) och i synnerhet tolkningen av artiklarna 5.2, 7.1 och 7.2 i denna förordning.

Det är närmare bestämt fråga om huruvida en passagerare har rätt att en andra gång få kompensation i den mening som avses i förordning nr 261/2004 om denne redan har fått kompensation för en inställd flygning och den efterföljande flygningen som passageraren ombokats till som ersatt den inställda flygningen har blivit så försenad att passageraren nått sin slutliga bestämmelseort senare än tre timmar efter den ombokade flygningens tidtabellsenliga ankomsttid. I målet är det dessutom fråga om tolkningen av begreppet extraordinära omständigheter i den mening som avses i artikel 5.3.

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EGT L 46, 2004, s. 1).