Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 19. prosince 2018 - Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH v. Stadt Köln

(Věc C-796/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Odpůrce: Stadt Köln

Další účastník řízení: Land Berlin

Předběžné otázky

Představuje písemně sjednané poskytnutí softwaru ze strany subjektu veřejné správy jinému subjektu veřejné správy, které je spojeno s dohodou o spolupráci, v případě, kdy nabyvatel softwaru sice za dotčený software nemusí uhradit ani cenu, ani náhradu nákladů, ale dohoda o spolupráci spojená se smlouvou o poskytnutí softwaru stanoví, že každá spolupracující strana – a tedy i nabyvatel softwaru – druhé straně bezplatně poskytne případné budoucí vlastní nově vyvinuté verze předmětného softwaru, k jejichž vývoji však není zavázána, „veřejnou zakázku“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/24/EU1 , respektive – alespoň zprvu, s výhradou čl. 12 odst. 4 písm. a) až c) – smlouvu ve smyslu čl. 12 odst. 4 této směrnice, která spadá do oblasti její působnosti?

Musí být podle čl. 12 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/24/EU předmětem spolupráce zúčastněných veřejných zadavatelů samotné veřejné služby, které mají být poskytovány občanům a které musí být poskytovány společně, nebo postačuje, pokud se spolupráce vztahuje na činnosti, které určitým způsobem souvisejí s veřejnými službami, které mají být rovněž poskytovány, nikoli však nutně společně?

Platí v rámci čl. 12 odst. 4 směrnice 2014/24/EU implicitní zákaz zvýhodňování, a pokud ano, jaký má obsah?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).