Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 19. detsembril 2018 – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH versus Stadt Köln

(kohtuasi C-796/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Taotleja: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Vastustaja: Stadt Köln

Menetluses osales: Land Berlin

Eelotsuse küsimused

1.    Kas avaliku sektori asutuse sõlmitud kirjaliku lepingu puhul, mis käsitleb tarkvara kasutusse andmist teisele avaliku sektori asutusele ja mis on seotud koostöölepinguga, on tegemist „riigihankelepinguga“ direktiivi 2014/24/EL1 artikli 2 lõike 1 punkti 5 tähenduses või – vähemalt esialgu, kui artikli 12 lõike 4 punktidest a–c ei tulene teisiti – sama direktiivi kohaldamisalasse kuuluva lepinguga direktiivi artikli 12 lõike 4 tähenduses, kui avaliku sektori asutus, kes tarkvara kasutusele võtab, ei pea küll tarkvara eest tasuma ega hüvitama sellega seotud kulusid, kuid tarkvara kasutusse andmisega seotud koostööleping näeb ette, et iga koostööpartner – ja seega ka avaliku sektori asutus, kes tarkvara kasutusele võtab – võimaldab teistel koostööpartneritel tasuta kasutada tulemusi, mida ta saab võimaliku tulevase tarkvaraarenduse tagajärjel, millega ta siiski ei pea kohustuslikus korras tegelema?

juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

2.    Kas vastavalt direktiivi 2014/24/EL artikli 12 lõike 4 punktile a peavad osalevate avaliku sektori hankijate koostöö esemeks olema kodanikele osutatavad avalikud teenused, mida tuleb osutada ühiselt, või on piisav, kui koostöö puudutab tegevusi, mille eesmärk on samuti ühiselt osutada teatud vormis avalikke teenuseid, kuid mida ei pea tingimata osutama ühiselt?

3.    Kas direktiivi 2014/24/EL artikli 12 lõike 4 raames kehtib kirjutamata keeld, mille kohaselt ei või kedagi asetada soodsamasse olukorda, ja kui jah, siis milline on selle sisu?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).