Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 19.12.2018 – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH v. Stadt Köln

(asia C-796/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Vastapuoli: Stadt Köln

Muu osapuoli: Land Berlin

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko viranomaisen toiselle viranomaiselle kirjallisen sopimuksen mukaisesti suorittamassa ohjelmiston luovutuksessa, joka liittyy yhteistyösopimukseen, kyse direktiivin 2014/24/EU1 2 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetusta hankintasopimuksesta tai – jollei 12 artiklan 4 kohdan a–c alakohdasta muuta johdu – direktiivin 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta sopimuksesta, jos ohjelmiston luovutuksensaajan ei tarvitse maksaa ohjelmistosta hintaa eikä kulukorvausta, mutta ohjelmiston luovutukseen liittyvässä yhteistyösopimuksessa määrätään, että jokainen yhteistyökumppani – ja siten myös ohjelmiston luovutuksensaaja – antaa toiselle sopimuspuolelle maksutta käyttöön mahdollisesti tulevaisuudessa tekemänsä ohjelmiston jatkokehitystyön, jota ei kuitenkaan edellytetä sopimuksessa, yhteydessä tehdyt muutokset?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko direktiivin 2014/24/EU 12 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan yhteistyöhön osallistuvien hankintaviranomaisten tekemän yhteistyön kohteena oltava kansalaiselle suoritettavat julkiset palvelut sinänsä, joita on tarjottava yhdessä, vai riittääkö, jos yhteistyö koskee toimintoja, joilla edistetään jossakin muodossa samassa määrin muttei välttämättä yhdessä suoritettavia julkisia palveluja?

Sovelletaanko direktiivin 2014/24/EU 12 artiklan 4 kohdan yhteydessä niin sanottua etuoikeutettuun asemaan asettamista koskevaa kirjoittamatonta kieltoa ja jos sovelletaan, niin millainen on tämän kiellon sisältö?

____________

1 Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).