Language of document :

2018 m. gruodžio 19 d. Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH / Kelno miestas

(Byla C-796/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Atsakovas: Kelno miestas

Kita proceso šalis: Berlyno federalinė žemė

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar raštu sutartas ir su bendradarbiavimo sutartimi susietas viešojo administravimo subjekto programinės įrangos perleidimas kitam viešojo administravimo subjektui yra „viešoji sutartis“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2014/24/ES1 2 straipsnio 1 dalies 5 punktą, arba (bet kuriuo atveju pirmiausia, nepažeidžiant 12 straipsnio 4 dalies a-c punktų) į direktyvos taikymo sritį patenkanti sutartis, kaip ji suprantama pagal direktyvos 12 straipsnio 4 dalį, jei programinės įrangos perėmėjas už ją neturėjo nei sumokėti, nei atlyginti jos išlaidas, bet su programinės įrangos perleidimu susijusioje bendradarbiavimo sutartyje yra numatyta, kad kiekvienas partneris (tai reiškia, ir programinės įrangos perėmėjas) kitam partneriui nemokamai leis naudotis bet kokiais būsimais, savo sukurtais (tačiau neprivalomais sukurti) programinės įrangos patobulinimais?

Tik jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

2.    Ar pagal Direktyvos 2014/24/ES 12 straipsnio 4 dalies a punktą dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų bendradarbiavimo objektas turi būti pačios piliečiams teikiamos viešosios paslaugos, kurios turi būti teikiamos bendrai, ar pakanka to, kad bendradarbiaujama vykdant veiklas, kurios kokia nors forma padeda tokiu pačiu būdu, tačiau nebūtinai bendrai teikiant viešąsias paslaugas?

3.    Ar, kalbant apie Direktyvos 2014/24/ES 12 straipsnio 4 dalį, yra taikomas nerašytas vadinamasis draudimas suteikti privilegijų ir, jei taip, koks yra jo turinys?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).