Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. decembrī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH/Stadt Köln

(Lieta C-796/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Atbildētāja: Stadt Köln

Lietas dalībniece: Land Berlin

Prejudiciālie jautājumi

Vai tādas rakstveidā noslēgtas vienošanās gadījumā, atbilstoši kurai viens valsts pārvaldes subjekts vienošanās par sadarbību ietvaros nodod programmatūru citam valsts pārvaldes subjektam, ir runa par “publisku līgumu” Direktīvas 2014/24/ES 1 2. panta 1. punkta 5) apakšpunkta izpratnē, precīzāk, katrā ziņā sākotnēji, ievērojot 12. panta 4. punkta a)–c) apakšpunktu, direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošu līgumu direktīvas 12. panta 4. punkta izpratnē, ja programmatūras saņēmējam par programmatūru gan nav nedz jāmaksā par to noteiktā cena, nedz jāatlīdzina izmaksas, taču ar programmatūras nodošanu saistītajā sadarbības līgumā ir paredzēts, ka katrs sadarbības partneris – un tāpēc arī programmatūras saņēmējs – attiecīgi otrajam partnerim bez atlīdzības nodrošina piekļuvi, iespējams, nākotnē paša izstrādātajiem programmatūras atjauninājumiem, kuru izstrāde tomēr nav obligāta?

Tikai tad, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 12. panta 4. punkta a) apakšpunktu attiecīgo līgumslēdzēju iestāžu sadarbības priekšmetam ir jābūt pašiem pilsoņiem sniedzamajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kurus ir jāsniedz kopā, vai arī pietiek ar to, ka sadarbība attiecas uz darbībām, kuras ir vērstas uz tāpat, taču ne obligāti kopā sniedzamajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem jebkādā formā?

Vai, piemērojot Direktīvas 2014/24/ES 12. panta 4. punktu, ir spēkā nerakstīts t.s. aizliegums radīt labvēlīgāku situāciju un, ja tas tā ir, kāds ir tā saturs?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/24/EK (2004. gada 31. marts), ar kuru attiecībā uz tradicionāli lietotām augu izcelsmes zālēm groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV 2014, L 94, 65. lpp.).