Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 19 decembrie 2018 – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH/Stadt Köln

(Cauza C-796/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Pârât: Stadt Köln

Intervenient: Land Berlin

Întrebările preliminare

Cesionarea unui software, convenită în scris, de la un organ al administrației publice către alt organ al administrației publice, care este legată de un acord de cooperare, constituie un „contract de achiziții publice” în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 5 din Directiva 2014/24/UE1 sau – în orice caz, în principiu, sub rezerva articolului 12 alineatul (4) literele (a)-(c) – un contract care intră în domeniul de aplicare al directivei, în sensul articolului 12 alineatul (4) din directivă, atunci când, deși cesionarul acelui software nu trebuie nici să plătească un preț, nici să ramburseze costurile pentru software, acordul de cooperare legat de cesionarea acelui software prevede totuși ca fiecare partener de cooperare – și, astfel, și cesionarul acelui software – să pună la dispoziția celuilalt partener toate celelalte dezvoltări proprii ulterioare eventuale ale acelui software, a căror realizare nu este însă obligatorie?

Numai în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Potrivit articolului 12 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2014/24/UE, obiectul cooperării dintre autoritățile contractante participante trebuie să constea în serviciile publice proprii care trebuie furnizate în comun cetățenilor sau este suficient ca această cooperare să privească orice formă de activități destinate prestării serviciilor publice care trebuie furnizate în același mod, însă nu obligatoriu în comun?

În cadrul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE, se aplică o așa-numită interdicție nescrisă a plasării într-o poziție privilegiată și, în caz afirmativ, care este conținutul acesteia?

____________

1     Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).