Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 19. decembra 2018 – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH/Stadt Köln

(vec C-796/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Odporca: Stadt Köln

Ďalší účastník konania: Land Berlin

Prejudiciálne otázky

Predstavuje písomne dohodnuté prenechanie softvéru orgánu verejnej správy inému orgánu verejnej správy, ktoré je spojené s dohodou o spolupráci, „verejnú zákazku“ v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 5 smernice 2014/24/EÚ1 , resp. zmluvu v zmysle článku 12 ods. 4 smernice, ktorá spadá – prinajmenšom v prvom rade, s výhradou ustanovení uvedených v článku 12 ods. 4 písm. a) až c) – do pôsobnosti smernice, pokiaľ prijímateľ softvéru síce nemusí za softvér ani zaplatiť, ani uhradiť jeho náklady, avšak dohoda o spolupráci spojená s prenechaním softvéru stanovuje, že každý spolupracujúci partner – a teda aj nadobúdateľ softvéru – bezodplatne poskytne druhému spolupracujúcemu partnerovi prípadné budúce vlastné rozšírenia softvéru, ktoré však nemá povinnosť vyvíjať?

Len v prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Musia byť podľa článku 12 ods. 4 písm. a) smernice 2014/24/EÚ predmetom spolupráce zúčastnených verejných obstarávateľov samotné služby vo verejnom záujme poskytované občanovi, ktoré sa musia poskytovať spoločne, alebo postačuje, keď sa spolupráca vzťahuje na činnosti, ktoré určitým spôsobom slúžia na poskytovanie služieb vo verejnom záujme, ktoré majú byť poskytované rovnako, nie však nevyhnutne spoločne?

Platí v rámci článku 12 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ tzv. nepísaný zákaz zvýhodnenia (Besserstellungsverbot) a v prípade kladnej odpovede, aký je jeho obsah?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).