Language of document :

Жалба, подадена на 29 август 2018 г. от Lion's Head Global Partners LLP срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 14 юни 2018 г. по дело T-294/17 — Lion's Head Global Partners LLP/EUIPO

(Дело C-553/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Lion's Head Global Partners LLP (представител: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 15 януари 2019 г. Съдът (осми състав) приема, че жалбата е недопустима.

____________