Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie T-294/17 Lion’s Head Global Partners LLP / EUIPO, wniesione w dniu 29 sierpnia 2018 r. przez Lion’s Head Global Partners LLP

(Sprawa C-553/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Lion’s Head Global Partners LLP (przedstawiciel: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (ósma izba) uznał odwołanie za niedopuszczalne.

____________