Language of document :

Жалба, подадена на 25 септември 2018 г. от ClientEarth срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 11 юли 2018  г. по дело T-644/16, ClientEarth/Комисия

(Дело C-612/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ClientEarth (представители: O. W. Brouwer, advocaat, N. Frey, Solicitor, E. N. M. Raedts, advocaat)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд от 11 юли 2018 г. по дело T-644/16 (наричано по-нататък „обжалваното решение“) и да върне делото за ново разглеждане от Общия съд,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание: грешки при прилагане на правото и процесуални нарушения в обжалваното решение във връзка с довода, че оповестяването на документите не може да отслаби преговорната позиция на Комисията (точки 34—51 от обжалваното решение):

прилагане на изключението към документ, който не е конкретно свързан с предвижданото международно споразумение,

прилагане на изключението относно международните отношения без изискване за конкретно обяснение как по-точно и на практика оповестяването може да засегне международните отношения,

промяна на мотивите за правния анализ в поисканите документи и

изопачаване на доказателствата относно етапа на преговорите към момента на обжалваното решение.

Второ основание: грешка при прилагане на правото в обжалваното решение във връзка с довода, че стратегическите цели на Европейския съюз не биха били засегнати (точки 52—53 от обжалваното решение).

Трето основание: процесуално нарушение и грешка при прилагане на правото в съображенията на обжалваното решение във връзка с довода, че оповестяването на поисканите документи подпомага, а не засяга обществения интерес в областта на международните отношения (точки 54—58 от обжалваното решение).

Четвърто основание: грешка при прилагане на правото и процесуално нарушение в съображенията на обжалваното решение във връзка с довода, че неогласяването, докато има „текущи преговори“, в действителност води до неопределено неоповестяване (точки 59—67 от обжалваното решение).

Пето основание: опорочаване на доводите, представени пред Общия съд, в съображенията на обжалваното решение във връзка с довода на Комисията, че Регламентът не позволява оповестяването на документи, „докато не стане известна позицията на Съда на Европейския съюз“ (точки 68 и 69 от обжалваното решение).

Шесто основание: процесуално нарушение в съображенията от обжалваното решение във връзка със седмия довод, съгласно който оповестяването не може да е обусловено от наличието на равни задължения за прозрачност на търговските партньори (точки 72—74 от обжалваното решение).

Седмо основание: грешка при прилагане на правото поради нарушение на член 4, параграф 6 от Регламент 1049/20011 при оценка на частичния достъп (точки 79—90 от обжалваното решение).

____________

1     Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).