Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. září 2018 ClientEarth proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 11. července 2018 ve věci T-644/16, ClientEarth v. Komise

(Věc C-612/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: ClientEarth (zástupci: O. W. Brouwer, advokát, N. Frey, Solicitor, E. N. M. Raedts, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2018 ve věci T-644/16 (dále jen „napadený rozsudek“) a vrátil věc Tribunálu;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že v napadeném rozsudku došlo k nesprávnému právnímu posouzení a porušení procesních pravidel v případě argumentu, že zpřístupnění dokumentů nemůže oslabit vyjednávací pozici Komise (body 34-51 odůvodnění napadeného rozsudku), a to

rozšířením výjimky na materiály, které nejsou konkrétně spjaty se zamýšlenou mezinárodní dohodou,

použitím výjimky týkající se mezinárodních vztahů, aniž bylo požadováno specifické vysvětlení, nakolik může zpřístupnění konkrétně a reálně ohrozit mezinárodní vztahy,

nahrazením odůvodnění ohledně právní analýzy obsažené v požadovaných dokumentech a

zkreslením důkazů o stavu vyjednávání v okamžiku vydání sporného rozhodnutí.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že v napadeném rozsudku došlo k nesprávnému právnímu posouzení v případě argumentu, že by nebyly ohroženy strategické cíle Evropské unie (body 52-53 odůvodnění napadeného rozsudku).

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že v odůvodnění napadeného rozsudku došlo k porušení procesních pravidel a nesprávnému právnímu posouzení v případě argumentu, že zpřístupnění požadovaných dokumentů neohrožuje veřejný zájem v rovině mezinárodních vztahů, ale naopak mu napomáhá (body 54-5 odůvodnění napadeného rozsudku 8).

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že v odůvodnění napadeného rozsudku došlo k nesprávnému právnímu posouzení a procesnímu pochybení v případě argumentu, že nezpřístupnění po dobu „pokračujícího vyjednávání“ ve skutečnosti znamená nezpřístupnění po neomezenou dobu (body 59-67 odůvodnění napadeného rozsudku).

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že v odůvodnění napadeného rozsudku došlo ke zkreslení argumentů předložených Tribunálu v případě argumentu Komise, že nařízení nedovoluje zpřístupnění dokumentů, „dokud není znám postoj Soudního dvora“ (body 68-69 odůvodnění napadeného rozsudku).

Šestý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že v odůvodnění napadeného rozsudku došlo k porušení procesních pravidel v případě sedmého argumentu, podle kterého nemůže být zpřístupnění podmíněno existencí rovnocenných povinností obchodních partnerů v oblasti transparentnosti (body 72-74 odůvodnění napadeného rozsudku).

Sedmý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení v důsledku porušení čl. 4 odst. 6 nařízení 1049/20011 při posuzování částečného přístupu (body 79-90 odůvodnění napadeného rozsudku).

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. 2001, L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331).