Language of document :

Appel iværksat den 25. september 2018 af ClientEarth til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 11. juli 2018 i sag T-644/16, ClientEarth mod Kommissionen

(Sag C-612/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: ClientEarth (ved advokat O. W. Brouwer, solicitor N. Frey og advokat E. N. M. Raedts)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten den 11. juli 2018 i sag T-644/16 (»den appellerede dom«) ophæves, og sagen hjemvises til Retten med henblik på fornyet behandling.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første appelanbringende: retlige fejl og rettergangsfejl i den appellerede dom i forbindelse med argumentet om, at udbredelse af dokumenterne ikke kan svække Kommissionens forhandlingsposition (den appellerede doms præmis 34-51), i form af

- en udvidelse af undtagelsen til materiale, der ikke specifikt er knyttet til en påtænkt international aftale,

- en anvendelse af undtagelsen for internationale forbindelser uden at der blev krævet en konkret forklaring af, hvorledes en udbredelse konkret og faktisk kunne skade internationale forbindelser,

- en forvekslet begrundelse vedrørende den retlige analyse i de begærede dokumenter, og

- en fordrejning af beviserne vedrørende forhandlingssituationen på tidspunktet for den omtvistede afgørelse.

Andet appelanbringende: retlige fejl i den appellerede dom vedrørende argumentet om, at Den Europæiske Unions strategiske målsætninger ikke ville blive skadet (den appellerede doms præmis 52 og 53).

Tredje appelanbringende: rettergangsfejl og retlige fejl i den appellerede doms præmisser vedrørende argumentet om, at udbredelse af de begærede dokumenter ville fremme snarere end skade den offentlige interesse for så vidt angår internationale forbindelser (den appellerede doms præmis 54-58).

Fjerde appelanbringende: retlige fejl og rettergangsfejl i den appellerede doms præmisser vedrørende argumenterne om, at undladelse af udbredelse, så længe der er »igangværende forhandlinger«, faktisk medfører en tidsubegrænset undladelse af udbredelse (den appellerede doms præmis 59-67).

Femte appelanbringende: en urigtig gengivelse af de argumenter, der blev fremført for Retten, i de præmisser i den appellerede dom, som vedrører Kommissionens argument om, at forordningen ikke tillader udbredelse af dokumenter, så længe Domstolens stillingtagen er ukendt (den appellerede doms præmis 68 og 69).

Sjette appelanbringende: rettergangsfejl i de præmisser i den appellerede dom, der vedrører det syvende argument om, at udbredelse ikke kan gøres afhængig af tilsvarende gennemsigtighedsforpligtelser hos handelspartnerne (den appellerede doms præmis 72-74).

Syvende appelanbringende: retlige fejl i form af en tilsidesættelse af artikel 4, stk. 6, i forordning nr. 1049/2001 1 ved vurderingen af delvis aktindsigt (den appellerede doms præmis 79-90).

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT 2001, L 145, s. 43).