Language of document :

ClientEarth’i 25. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 11. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-644/16: ClientEarth versus komisjon

(kohtuasi C-612/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: ClientEarth (esindajad: advocaat O. W. Brouwer, solicitor N. Frey, advocaat E. N. M. Raedts)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 11. juuli 2018. aasta otsus kohtuasjas T-644/16 (edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“) ja saata asi tagasi Üldkohtusse uueks arutamiseks;

mõista menetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnorme ja menetlusnorme seoses argumendiga, mille kohaselt ei saa dokumentide avalikustamine nõrgendada komisjoni läbirääkimispositsiooni (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 34–51), kuna sellega:

laiendatakse erandit teabele, mis ei ole konkreetselt seotud kavandatava rahvusvahelise lepinguga;

kohaldatakse rahvusvaheliste suhetega seotud erandit, nõudmata konkreetset selgitust selle kohta, kuidas täpselt ja konkreetselt võib avalikustamine kahjustada rahvusvahelisi suhteid;

asendatakse taotletud dokumentides sisalduv õiguslikku analüüsi käsitlev arutluskäik, ja

moonutatakse tõendeid seoses läbirääkimiste seisuga vaidlustatud otsuse vastuvõtmise ajal.

Teine väide: vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi seoses argumendiga, mille kohaselt ei kahjustata Euroopa Liidu strateegilisi eesmärke (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 52–53).

Kolmas väide: vaidlustatud kohtuotsuse kaalutlustest tulenevalt on rikutud menetlusnorme ja õigusnorme seoses argumendiga, mille kohaselt taotletud dokumentide avalikustamine pigem soosib kui kahjustab avalikku huvi seoses rahvusvaheliste suhetega (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 54–58).

Neljas väide: vaidlustatud kohtuotsuse kaalutlustest tulenevalt on rikutud õigusnorme ja menetlusnorme seoses argumendiga, mille kohaselt tähendab see, et dokumente ei avaldata seni, kuni „läbirääkimised on pooleli“, tegelikult seda, et avalikustamisest keeldutakse määramata ajaks (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 59–67).

Viies väide: vaidlustatud kohtuotsuse kaalutlustest tulenevalt on moonutatud Üldkohtule esitatud argumente seoses komisjoni argumendiga, mille kohaselt ei luba määrus dokumente avalikustada „seni, kuni Euroopa Kohtu seisukoht ei ole teada“ (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 68–69).

Kuues väide: vaidlustatud kohtuotsuse kaalutlustest tulenevalt on rikutud menetlusnorme seoses seitsmenda argumendiga, mille kohaselt ei saa avalikustamine sõltuda sellest, et kaubanduspartneritele kohaldatakse samu läbipaistvuse kohustusi (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 72–74).

Seitsmes väide: rikutud on õigusnormi, kuna dokumentidega osalise tutvumise hindamisel on rikutud määruse nr 1049/20011 artikli 4 lõiget 6 (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 79–90).

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).