Language of document :

Valitus, jonka ClientEarth on tehnyt 25.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-644/16, ClientEarth v. komissio, 11.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-612/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: ClientEarth (edustajat: O. W. Brouwer, advocaat, N. Frey, solicitor ja E. N. M. Raedts, advocaat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 11.7.2018 asiassa T-644/16 antaman tuomion (valituksenalainen tuomio) ja palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: valituksenalaisessa tuomiossa olevat oikeudelliset virheet ja menettelyvirheet, jotka liittyvät kanteen perusteluun, jonka mukaan asiakirjojen ilmaiseminen ei voi heikentää komission neuvotteluasemaa (valituksenalaisen tuomion 34–51 kohta)

laajentamalla poikkeuksen soveltamisalaa ulottamalla sen aineistoon, joka ei erityisesti liity aiottuun kansainväliseen sopimukseen

soveltamalla kansainvälisiä suhteita koskevaa poikkeusta edellyttämättä yksilöityä selitystä siitä, millä tavoin ilmaiseminen voisi erityisesti ja tosiasiallisesti vahingoittaa kansainvälisiä suhteita

esittämällä korvaavat perustelut, jotka koskevat pyydettyihin asiakirjoihin sisältyvää oikeudellista arviointia

vääristämällä selvitysaineistoa siitä, missä vaiheessa neuvottelut olivat riidanalaisen päätöksen ajankohtana.

Toinen valitusperuste: valituksenalaisessa tuomiossa oleva oikeudellinen virhe, joka liittyy kanteen perusteluun, jonka mukaan Euroopan unionin strategisia tavoitteita ei vaaranneta (valituksenalaisen tuomion 52 ja 53 kohta).

Kolmas valitusperuste: menettelyvirhe ja oikeudellinen virhe valituksenalaisen tuomion perusteluissa, jotka liittyvät kanteen perusteluun, jonka mukaan pyydettyjen asiakirjojen ilmaiseminen on kansainvälisten suhteiden kannalta yleisen edun mukaista eikä sen vastaista (valituksenalaisen tuomion 54–58 kohta).

Neljäs valitusperuste: oikeudellinen virhe ja menettelyvirhe valituksenalaisen tuomion perusteluissa, jotka liittyvät kanteen perusteluun, jonka mukaan asiakirjoihin tutustumisen epääminen aina niin kauan kuin ”neuvotteluja on jossakin meneillään” johtaa tosiasiallisesti siihen, että tutustumisen epääminen jatkuu epämääräisen ajan (valituksenalaisen tuomion 59–67 kohta).

Viides valitusperuste: unionin yleiselle tuomioistuimelle esitettyjen perustelujen vääristäminen valituksenalaisen tuomion perusteluissa, jotka liittyvät komission väitteeseen, jonka mukaan asetuksessa ei sallita asiakirjojen ilmaisemista ennen kuin unionin tuomioistuimen kanta tiedetään (valituksenalaisen tuomion 68 ja 69 kohta).

Kuudes valitusperuste: menettelyvirhe valituksenalaisen tuomion perusteluissa, jotka liittyvät kanteen seitsemänteen perusteluun, jonka mukaan asiakirjan ilmaisemista ei voida tehdä riippuvaksi siitä, ovatko liikekumppaneiden avoimuusvelvoitteet samanlaiset (valituksenalaisen tuomion 72–74 kohta).

Seitsemäs valitusperuste: oikeudellinen virhe rikkomalla asetuksen N:o 1049/20011 4 artiklan 6 kohtaa arvioitaessa mahdollisuutta asiakirjaan tutustumiseen osittain (valituksenalaisen tuomion 79–90 kohta).

____________

1 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL 2001, L 145, s. 43).