Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 25. septembrī ClientEarth iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-644/16 ClientEarth/Komisija

(Lieta C-612/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: ClientEarth (pārstāvis: O. W. Brouwer, advocaat, N. Frey, Solicitor, E. N. M. Raedts, advocaat)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-644/16 (turpmāk tekstā – “pārsūdzētais spriedums”) un nodod lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais apelācijas sūdzības pamats: pārsūdzētajā spriedumā attiecībā uz argumentu, ka dokumentu izpaušana nevar vājināt Komisijas stāvokli sarunās (pārsūdzētā sprieduma 34.–51. punkts), ir pieļautas kļūdas tiesību piemērošanā un ir pieļauti procedūras pārkāpumi:

paplašināti attiecinot izņēmumu uz materiāliem, kas nav īpaši saistīti ar plānotu starptautisku nolīgumu;

piemērojot starptautisko attiecību izņēmumu bez prasības konkrēti izskaidrot, kā izpaušana konkrēti un faktiski var kaitēt starptautiskajām attiecībām;

aizstājot argumentāciju attiecībā uz juridisko analīzi, kas ir iekļauta pieprasītajos dokumentos; un

sagrozot pierādījumus par sarunu stāvokli apstrīdētā lēmuma pieņemšanas laikā.

Otrais apelācijas sūdzības pamats: pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā attiecībā uz argumentu, ka netiktu kaitēts Eiropas Savienības stratēģiskajiem mērķiem (pārsūdzētā sprieduma 52.–53. punkts).

Trešais apelācijas sūdzības pamats: pārsūdzētā sprieduma apsvērumos attiecībā uz argumentu, ka pieprasīto dokumentu izpaušana veicina, nevis apdraud sabiedrības intereses saistībā ar starptautiskajām attiecībām (pārsūdzētā sprieduma 54.–58. punkts), ir pieļauts procedūras pārkāpums un kļūda tiesību piemērošanā.

Ceturtais apelācijas sūdzības pamats: pārsūdzētā sprieduma apsvērumos attiecībā uz argumentu, ka neizpaušana, kamēr “notiek sarunas”, faktiski rada tādu rezultātu, ka neizpaušana ir pastāvīga (pārsūdzētā sprieduma 59.–67. punkts), ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā un procesuāls pārkāpums.

Piektais apelācijas sūdzības pamats: pārsūdzētā sprieduma apsvērumos attiecībā uz Komisijas argumentu, ka Regula nepieļauj dokumentu izpaušanu, “kamēr nav zināma Tiesas nostāja”, ir sagrozīti Vispārējā tiesā izvirzītie argumenti (pārsūdzētā sprieduma 68.–69. punkts).

Sestais apelācijas sūdzības pamats: pārsūdzētā sprieduma apsvērumos, kuri attiecas uz septīto argumentu, saskaņā ar ko izpaušanu nevar padarīt atkarīgu no līdzvērtīgiem tirdzniecības partneru pārskatāmības pienākumiem (pārsūdzētā sprieduma 72.–74. punkts), ir pieļauts procedūras pārkāpums.

Septītais apelācijas sūdzības pamats: ir pieļauta kļūda tiesību piemērošana saistībā ar Regulas 1049/2001 1 4. panta 6. punkta pārkāpumu, novērtējot daļēju piekļuvi (sprieduma 79.–90. punkts).

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 2001, L 145, 43. lpp.).