Language of document :

Odvolanie podané 25. septembra 2018: ClientEarth proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 11. júla 2018 vo veci T-644/16, ClientEarth/Komisia

(vec C-612/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: ClientEarth (v zastúpení: O. W. Brouwer, advocaat, N. Frey, solicitor, E. N. M. Raedts, advocaat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 vo veci T-644/16 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) a vrátil vec Všeobecnému súdu na opätovné posúdenie,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod založený na tom, že v napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu a vadám konania v súvislosti s tvrdením, že sprístupnením dokumentov sa nemôže oslabiť vyjednávacia pozícia Komisie (body 34 – 51 napadnutého rozsudku), a to:

rozšírením výnimky na dokumenty, ktoré nie sú konkrétne späté so zamýšľanou medzinárodnou dohodou,

použitím výnimky týkajúcej sa medzinárodných vzťahov, bez vysvetlenia toho, ako môže sprístupnenie konkrétne a reálne ohroziť medzinárodné vzťahy,

nahradením odôvodnenia týkajúceho sa právneho preskúmania obsiahnutého v požadovaných dokumentoch a

skreslením dôkazov o stave vyjednávaní v čase vydania sporného rozhodnutia.

Druhý odvolací dôvod založený na tom, že v napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu s ohľadom na tvrdenie uvedené v žalobe, že by neboli ohrozené strategické ciele Európskej únie (body 52 a 53 napadnutého rozsudku).

Tretí odvolací dôvod založený na tom, že v odôvodnení napadnutého rozsudku došlo k vadám konania a nesprávnemu právnemu posúdeniu, pokiaľ ide o tvrdenie uvedené v žalobe, že zverejnenie požadovaných dokumentov neohrozuje verejný záujem v rovine medzinárodných vzťahov, ale naopak mu napomáha (body 54 – 58 napadnutého rozsudku).

Štvrtý odvolací dôvod založený na tom, že v odôvodnení napadnutého rozsudku došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu a vadám konania, pokiaľ ide o tvrdenie uvedené v žalobe, že nesprístupnenie počas „prebiehajúcich rokovaní“ v skutočnosti znamená nesprístupnenie po neobmedzenú dobu (body 59 – 67 napadnutého rozsudku).

Piaty odvolací dôvod založený na tom, že v odôvodnení napadnutého rozsudku došlo ku skresleniu tvrdení predložených Všeobecnému súdu, pokiaľ ide o tvrdenie Komisie, že podľa nariadenia nie je možné sprístupniť dokumenty, kým nebude známy postoj Súdneho dvora“ (body 68 – 69 napadnutého rozsudku).

Šiesty odvolací dôvod založený na tom, že v odôvodnení napadnutého rozsudku došlo k vadám konania s ohľadom na siedme tvrdenie uvedené v žalobe, podľa ktorého sprístupnenie nemôže závisieť od rovnocennej povinnosti transparentnosti obchodných partnerov (body 72 – 74 napadnutého rozsudku).

Siedmy odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení v dôsledku porušenia článku 4 ods. 6 nariadenia 1049/20011 pri posudzovaní možnosti čiastočného sprístupnenia (body 79 – 90 napadnutého rozsudku).

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).