Language of document :

Överklagande ingett den 25 september 2018 av ClientEarth av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 11 juli 2018 i mål T-644/16, ClientEarth mot kommissionen

(Mål C-612/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: ClientEarth (ombud: O.W. Brouwer, advocaat, N. Frey, Solicitor, och E.N.M. Raedts, advocaat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 11 juli 2018 i mål T-644/16 (den överklagade domen) och återförvisa målet till tribunalen för ny prövning, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den första grunden: Den överklagade domen innebär felaktig rättstillämpning och domvilla, vad gäller argumentet att utlämnandet av handlingarna inte kan försvaga kommissionens förhandlingsposition (punkterna 34–51 i domen), genom att tribunalen däri har

utvidgat undantaget till att omfatta material som inte specifikt rör ett tilltänkt internationellt avtal,

tillämpat undantaget avseende internationella förbindelser utan att kräva en särskild förklaring av hur ett utlämnande av handlingarna specifikt och faktiskt skulle kunna undergräva unionens internationella förbindelser,

ersatt resonemanget rörande den juridiska analys som de begärda handlingarna innehåller, och

missuppfattat bevisning rörande förhandlingsläget vid tiden för det omtvistade beslutet.

Den andra grunden: Den överklagade domen innebär felaktig rättstillämpning, vad gäller argumentet att Europeiska unionens strategiska mål inte skulle undergrävas (punkterna 52 och 53 i domen).

Den tredje grunden: Den överklagade domen innebär domvilla och felaktig rättstillämpning, vad gäller argumentet att ett utlämnande av de begärda handlingarna främjar, snarare än undergräver, det allmänna intresset rörande internationella förbindelser (punkterna 54–58 i domen).

Den fjärde grunden: Den överklagade domen innebär domvilla och felaktig rättstillämpning, vad gäller argumentet att en vägran att utlämna handlingar så länge som ”förhandlingar pågår” i praktiken leder till att handlingar inte lämnas ut under obestämd tid (punkterna 59–67 i domen).

Den femte grunden: Tribunalen har i den överklagade domen missuppfattat klagandens argument beträffande kommissionens argument att förordningen inte tillåter att handlingar lämnas ut ”så länge som domstolens ståndpunkt inte är känd” (punkterna 68 och 69 i domen).

Den sjätte grunden: Den överklagade domen innebär domvilla vad gäller det sjunde argumentet, att utlämnandet av handlingar inte kan vara avgörande av att handelsparter har likadana skyldigheter att ge tillgång till handlingar (punkterna 72–74 i domen).

Den sjunde grunden: Felaktig rättstillämpning genom att artikel 4.6 i förordning nr 1049/20011 har åsidosatts vid bedömningen av om delvis tillgång kan lämnas (punkterna 79–90 i domen).

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43).