Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. siječnja 2019. – Europska komisija protiv United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

(predmet C-265/17 P)1

(Žalba – Kontrola koncentracija poduzetnika – UPS-ovo stjecanje društva TNT Express – Odluka Komisije kojom se koncentracija proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem i s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u – Ekonometrijski model koji je izradila Komisija – Nepriopćavanje izmjena ekonometrijskog modela – Povreda prava obrane)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold i A. Biolan, agenti)

Druge stranke u postupku: United Parcel Service, Inc. (zastupnici: A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian, advokat, W. Knibbeler, S. A. Pliego i P. van den Berg, advocaten, i F. Roscam Abbing, advocate), FedEx Corp. (zastupnici: F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, i N. Niejahr, Rechtsanwältin)

Izreka

Žalba se odbija.

Europskoj komisiji nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 231, 17. 7. 2017.