Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. januára 2019 – Európska komisia/United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

(vec C-265/17 P)1

(Odvolanie – Kontrola koncentrácií podnikov – Nadobudnutie spoločnosti TNT Express spoločnosťou UPS – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o EHP – Ekonometrický model vypracovaný Komisiou – Neoznámenie zmien ekonometrického modelu – Porušenie práva na obhajobu)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold a A. Biolan, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: United Parcel Service, Inc. (v zastúpení: A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian, advokat, W. Knibbeler, S. A. Pliego a P. van den Berg, advocaten, a F. Roscam Abbing, advocate), FedEx Corp. (v zastúpení: F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, a N. Niejahr, Rechtsanwältin)

Výrok rozsudku

Odvolanie sa zamieta.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 231, 17.7.2017.