Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht Korneuburg (Австрия), постъпило на 30 ноември 2018 г. — Bulgarian Air Charter Limited/NE

(Дело C-758/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Korneuburg

Страни в главното производство

Въззивник: Bulgarian Air Charter Limited

Въззиваем: NE

Преюдициални въпроси

Следва ли член 5, параграф 3 и член 7 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911 да се тълкуват в смисъл, че опериращият въздушен превозвач, който твърди, че голямото закъснение на полета се дължи на извънредни обстоятелства, може да се позове на основанието за освобождаване от отговорност по член 5, параграф 3 от Регламент № 261/2004 само ако може да докаже, че закъснението на конкретния пътник не е могло да бъде избегнато и след пренасочване на резервацията му към заместващ превоз?

Необходимо ли е пренасочването на резервацията, което се изисква според въпрос 1, да отговаря на допълнителни времеви или качествени критерии, и по-специално на критериите по член 5, параграф 1, буква в), точка 3 от Регламент № 261/2004 или по член 8, параграф 1, букви б) и в) от този регламент?

____________

1     ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.