Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Korneuburg (Østrig) den 30. november 2018 – Bulgarian Air Charter Limited mod NE

(Sag C-758/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht Korneuburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Bulgarian Air Charter Limited

Sagsøgt: NE

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 5, stk. 3, og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 1 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91, EUT L 2004/46, s. 1, fortolkes således, at det transporterende luftfartsselskab, som har gjort gældende, at der foreligger usædvanlige omstændigheder som årsag til en lang forsinkelse, kun kan påberåbe sig fritagelsesbegrundelsen i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 hvis selskabet også kan gøre gældende og bevise, at den enkelte passagers forsinkelse heller ikke kunne have været forhindret ved ombooking til en erstatningsrejse?

Skal en ombooking som krævet ifølge det første spørgsmål opfylde nærmere tidsmæssige eller kvalitative kriterier, særligt de kriterier, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra c), nr. 3), eller i artikel 8, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 261/2004.

____________

1     EUT 2004, L 46, s. 1.