Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 30.11.2018 – Bulgarian Air Charter Limited v. NE

(asia C-758/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Korneuburg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Bulgarian Air Charter Limited

Vastapuoli: NE

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohtaa ja 7 artiklaa tulkittava siten, että lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja, joka väittää, että pitkäaikaisen viivästymisen syynä ovat poikkeukselliset olosuhteet, voi vedota lentomatkustajien oikeuksista annetun asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaiseen vastuusta vapautumisperusteeseen vain silloin, kun se pystyy myös väittämään ja näyttämään toteen, ettei yksittäisen lentomatkustajan viivästymistä olisi voitu estää myöskään siirtämällä lentomatkustajan varaus korvaavaan kuljetukseen?

2. Onko ensimmäisen kysymyksen mukaan vaaditun lentomatkustajan varauksen siirtämisen täytettävä yksityiskohtaisempia ajallisia tai laadullisia kriteereitä, erityisesti lentomatkustajien oikeuksista annetun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan tai 8 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainittuja kriteereitä?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.