Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. novembrī iesniedza Landesgericht Korneuburg (Austrija) – Bulgarian Air Charter Limited/NE

(Lieta C-758/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Korneuburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: Bulgarian Air Charter Limited

Atbildētāja: NE

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 , 5. panta 3. punkts un 7. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka apkalpojošais gaisa pārvadātājs, kas apgalvo, ka ilgu kavēšanos ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, var balstīties uz Pasažieru tiesību regulas 5. panta 3. punktā paredzēto pamatu, kas atbrīvo no atbildības, tikai tad, ja tas var arī apgalvot un pierādīt, ka konkrētā pasažiera kavēšanās nebūtu tikusi novērsta, arī veicot pārreģistrāciju uz aizstājošu reisu?

Vai saskaņā ar pirmo jautājumu prasītajai pārreģistrācijai ir jāatbilst konkrētākiem laika vai kvalitatīviem kritērijiem, it īpaši Pasažieru tiesību regulas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) punktā vai tās 8. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem?

____________

1 OV 2004, L 46, 1. lpp.