Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 30. novembra 2018 – Bulgarian Air Charter Limited/NE

(vec C-758/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Korneuburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Bulgarian Air Charter Limited

Odporkyňa: NE

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 5 ods. 3 a článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/911 , vykladať v tom zmysle, že prevádzkujúci letecký dopravca, ktorý za príčinu veľkého meškania považuje mimoriadne okolnosti, sa môže oprieť o dôvod vylučujúci zodpovednosť podľa článku 5 ods. 3 nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave len vtedy, ak zároveň môže tvrdiť a dokázať, že meškaniu jednotlivých cestujúcich by sa nedalo zabrániť ani zmenou rezervácie na náhradnú dopravu?

Musí zmena rezervácie vyžadovaná podľa prvej otázky spĺňať ďalšie časové alebo kvalitatívne kritéria, najmä kritériá uvedené v článku 5 ods. 1 písm. c) bode iii) nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave alebo v článku 8 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1.