Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Korneuburg (Österrike) den 30 november 2018 – Bulgarian Air Charter Limited mot NE

(Mål C-758/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Korneuburg

Parter i det nationella målet

Klagande: Bulgarian Air Charter Limited

Motpart: NE

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 5.3 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/911 tolkas på så sätt att det lufttrafikföretag som utför flygningen och gör gällande extraordinära omständigheter som orsak till en kraftig försening bara kan stödja sig på ansvarsfriheten enligt artikel 5.3 i förordning 261/2004 när det också kan göra gällande och bevisa att den enskilda passagerarens försening inte heller hade kunnat undvikas genom att det ordnades alternativ transport?

Måste denna alternativa transport, som är nödvändig enligt den första frågan, uppfylla närmare angivna tidsmässiga eller kvalitativa kriterier, särskilt de kriterier som nämns i artikel 5.1 c led iii i förordning 261/2004 eller i artikel 8.1 b och c i samma förordning?

____________

1 EUT L 46, 2004, s. 1.