Language of document :

2018 m. gruodžio 27 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-640/16 GEA Group AG / Komisija

(Byla C-823/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama T. Christoforou, P. Rossi, V. Bottka

Kita proceso šalis: Gea Srl

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

priteisti iš GEA visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir bylinėjimosi pirmojoje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija savo apeliacinį skundą grindžia dviem toliau nurodytais pagrindais.

Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas padarė dvi teisės klaidas. Pirma, jis neteisingai taikė vienodo požiūrio principą, neatsižvelgė į jurisprudenciją dėl įmonės sąvokos ir dėl solidarios atsakomybės, taip pat suklydo dėl baudos sumažinimo pasekmių, nes bauda gali būti sumažinta tik pažeidimą padariusios įmonės buvusiai patronuojamajai bendrovei. Konkrečiai kalbant, Komisija teigia, kad skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas nukrypo nuo Teisingumo Teismo jurisprudencijos, pagal kurią solidarios atsakomybės už baudos, skirtos visiems atitinkamiems juridiniams asmenims, sumokėjimą sąvoka yra įmonės sąvokos, kaip ji suprantama pagal SESV 101 straipsnį, išraiška (žr. Sprendimo Siemens Österreich, C-231/11 P, 57 punktą). Todėl juridiniai asmenys, tuo metu, kai padarytas pažeidimas, priklausę tai pačiai įmonei, savaime yra solidariai atsakingi už baudos, skirtos už įmonės dalyvavimą darant pažeidimą, sumokėjimą (neviršijant maksimalios sumos, už kurios sumokėjimą individualiai atsakingas kiekvienas iš šių juridinių asmenų). Teismo sprendimas grindžiamas pagal analogiją taikoma solidariai mokamų sumų vidinio paskirstymo teorija, pagal kurią bendraskoliai nėra atsakingi už solidariai skirtos baudos dalis. Vis dėlto šią teoriją Teisingumo Teismas atmetė byloje C-231/11 P, Siemens Österreich, ir sujungtose bylose C-247/11 P ir C-253/11 P, Areva. Be to, sprendime neatsižvelgiama į jurisprudenciją, pagal kurią patronuojančiajai bendrovei negali būti skirta 10% mažesnė suma nei jos buvusiai patronuojamajai bendrovei (C-50/12 P, Kendrion, 58, 68 ir 70 punktai). Todėl sprendime padarytos teisės klaidos aiškinant ir taikant Teisingumo Teismo jurisprudenciją, sukuriamas teisinis nesaugumas ir pažeidžiama Komisijos diskrecija, kuria ji naudojasi skirdama baudas įmonėms už SESV 101 straipsnio pažeidimą.

Antra, Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai konstatavo, kad terminas, per kurį visi solidariai atsakingi tai pačiai įmonei priklausantys juridiniai asmenys (įskaitant patronuojančiąją bendrovę GEA) turi sumokėti baudą, iš naujo skaičiuojamas nuo pranešimo apie iš dalies keičiantį sprendimą, kuriuo sumažinama bauda tik vienam iš šių juridinių asmenų (ACW, buvusiai GEA patronuojamajai bendrovei). Tai yra teisės klaida, nes Komisija, priimdama iš dalies keičiantį sprendimą, gali sumažinti baudą tik vienam iš solidariai atsakingų juridinių asmenų ir neprivalo pakeisti baudos sumų, nurodytų likusiems juridiniams asmenims skirtose sprendimo dalyse. Komisija taip pat gali (bet neprivalo) tokiomis aplinkybėmis nustatyti naują terminą vienam ar keliems juridiniams asmenims; šis terminas gali būti ankstesnė data nei ta, kai pranešta apie iš dalies keičiantį sprendimą. Taip yra todėl, kad pakeičiamas baudos dydis, o ne skiriama nauja bauda. Taip pat tuo atveju, kai Teisingumo Teismas sumažina baudą juridiniam asmeniui, tai nereiškia, kad skirta nauja bauda ir nustatytas naujas terminas jai sumokėti (byla C-523/15 P, WDI, 29–48 ir 63–68 punktai ir byla T-275/94, Groupement des cartes bancaires, 60 ir 65 punktai). Palikus galioti Bendrojo Teismo sprendimą, klaidos, kuriomis jis grindžiamas, gali turėti įtakos Komisijos skirtų baudų atgrasomajam poveikiui, nes tai reikštų, kad baudos dydžio pakeitimas vienam adresatui lemtų palūkanų, mokėtinų už likusią visai įmonei skirtos baudos dalį, praradimą.

Galiausiai pasakytina, kad abiem apeliaciniame skunde nurodytais aspektais sprendimas yra neaiškus ir nepakankamai motyvuotas.

____________