Language of document :

Жалба, подадена на 21 декември 2018 г. от Deza, a.s. срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 24 октомври 2018 г. по дело T-400/17, Deza/Комисия

(Дело C-813/18 P)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Deza, a.s. (представител: P. Dejl)

Други страни в производството: Европейска комисия, Република Финландия, Кралство Швеция, Европейска агенция по химикалите

Искания на жалбоподателя

да отмени решението на Общия съд от 24 октомври 2018 г. по дело T-400/17;

да отмени отчасти Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията1 от 4 май 2017 година за изменение на Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година, доколкото се отнася до класифицирането и етикетирането на веществото антрахинон;

да осъди Комисията да плати разноските на жалбоподателя в настоящото производство пред Съда и в предходното производство пред Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.    Общият съд е тълкувал и приложил неправилно Регламента CLP2 , и по-специално следните основни принципи: (i) веществото, на което се прави оценка и което се класифицира, трябва да бъде пуснато на пазара на Европейския съюз; (ii) причинно-следствената връзка между дадено вещество и канцерогенното действие при експериментални животни трябва да е подкрепено с достатъчно доказателства; (iii) трябва да бъдат получени достатъчно доказателства от надеждни и допустими научни изследвания и (iv) при класифицирането на дадено вещество трябва да се вземат предвид новите научни и технически знания,както и научния и технически прогрес.

2.    Общият съд е осъществявил съдебен контрол върху класификацията на антрахинона, която е част от регламента на Комисията, по начин, който противоречи на изискванията за обжалване по съдебен ред на решенията на институциите и органите на Европейския съюз и изопачава фактите и доказателствата.

3.    Общият съд е изтълкувал и приложил неправилно принципа на правна сигурност.

4.    В резултат от горепосочените пороци Общият съд е нарушил правата на жалбоподателя и принципите, установени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото му на справедлив процес, правото му да ползва необезпокоявано имуществото си и принципа на правна сигурност.

____________

1 ОВ L 116, 2017 г., стр. 1.

2 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 2008 г., стр. 1).