Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2018 Dezou, a.s. proti rozsudku Tribunálu (Druhý senát) vydanému dne 24. října 2018 ve věci T-400/17, Deza v. Komise

(Věc C-813/18 P)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Deza, a.s. (zástupce: P. Dejl, advokát)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Finská republika, Švédské království, Evropská agentura pro chemické látky

Návrhové navrhovatelka

Navrhovatelka žádá, aby Soud:

zrušil rozsudek Tribunálu EU ze dne 24. října 2018 ve věci T-400/17;

zrušil část nařízení Komise (EU) č. 2017/7761 ze dne 4. května 2017, kterým se mění nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, a to v rozsahu, ve kterém se týká klasifikace a označení látky antrachinon;

uložil Komisi uhradit navrhovatelce náhradu nákladů řízení vynaložených v řízení před Soudním dvorem EU v tomto kasačním opravném prostředku, jakož i v předcházejícím řízení před Tribunálem EU.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka čtyři důvody.

Tribunál EU nesprávně vyložil a aplikoval Nařízení CLP2 , a to zejména tyto jeho základní principy: (i) zkoumaná a klasifikovaná látka musí být uváděna na trh EU; (ii) příčinná souvislost mezi látkou a karcinogenními projevy u pokusných zvířat musí být prokázána dostatečnými důkazy; (iii) dostatečné důkazy musí být získány ze spolehlivých a přijatelných vědeckých studií; a (iv) klasifikace látky musí zohlednit nové vědecké a technické poznatky a vědeckotechnický pokrok.

Tribunál EU přezkoumal Klasifikaci Antrachinonu, resp. část Nařízení Komise v rozporu s požadavky na soudní přezkum rozhodnutí orgánů a institucí EU, a zkreslil skutkové okolnosti a důkazy.

Tribunál EU nesprávně vyložil a aplikoval zásadu právní jistoty.

V důsledku shora uvedených pochybení porušil Tribunál EU práva navrhovatele a zásady zakotvené v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na spravedlivý proces, právo pokojně užívat majetek a zásadu právní jistoty.

____________

1 Úř. věst. 2017, L 116, s. 1.

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP), Úř. věst. 2008, L 353, s. 1.