Language of document :

Appel iværksat den 21. december 2018 af Deza, a.s. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 24. oktober 2018 i sag T-400/17, Deza mod Kommissionen

(Sag C-813/18 P)

Processprog: tjekkisk

Parter

Appellant: Deza, a.s. (ved advokát P. Dejl)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Europæiske Kemikalieagentur

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Ophævelse af Rettens dom af 24. oktober 2018i sag T-400/17.

Delvis annullation af Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/776 1 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008, for så vidt som den vedrører klassificering og mærkning af stoffet antraquinon.

Kommissionen tilpligtes at betale de omkostninger, som appellanten har afholdt i forbindelse med appelsagen for Domstolen og i forbindelse med den foregående sag for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for appellen fremført fire anbringender.

1.    Retten fortolkede og anvendte CLP-forordningen 2 urigtigt, bl.a. de følgende grundlæggende principper: i) det vurderede og klassificerede stof skal placeres på Unionens marked; ii) en årsagsforbindelse mellem et stof og kræftfremkaldende virkninger i dyreforsøg skal godtgøres med tilstrækkeligt bevis; iii) tilstrækkeligt bevis skal opnås fra pålidelige og anerkendte videnskabelige studier; og iv) klassificeringen af stoffet skal tage hensyn til ny videnskabelig og teknisk viden og videnskabeligt og teknisk fremskridt.

2.    Retten prøvede klassifikationen af antraquinon, med andre ord dele af Kommissionens forordning, på en måde, som var i strid med kravene for retslig prøvelse af beslutninger fra EU’s institutioner og organer, og gengav de faktiske omstændigheder og beviserne urigtigt.

3.    Retten fortolkede og anvendte retssikkerhedsprincippet urigtigt.

4.    Som et resultat af ovennævnte tilsidesatte Retten appellantens rettigheder og de principper, der er fastsat i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til at blive hørt, ejendomsretten og retssikkerhedsprincippet.

____________

1     EUT 2017, L 116, s. 1.

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16.12.2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 2008, L 353, s. 1).