Language of document :

Deza, a.s.-i 21. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 24. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-400/17: Deza versus komisjon

(kohtuasi C-813/18 P)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Apellant: Deza, a.s. (esindaja: advokaat P. Dejl)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik, Euroopa Kemikaaliamet

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu 24. oktoobri 2018. aasta kohtuotsus T-400/17;

tühistada komisjoni 4. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/7761 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust, osas milles see määrus puudutab aine antrakinoon klassifitseerimist ja märgistamist;

mõista komisjonilt välja apellandi kohtukulud käesolevas Euroopa Kohtu menetluses ja varasemas Üldkohtu menetluses.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks neli väidet.

1.    Üldkohus tõlgendas ja kohaldas ebaõigesti CLP määrust2 ja eriti järgmisi aluspõhimõtteid: (i) hinnatav aine peab olema ELi turule viidud; (ii) põhjuslik seos aine ja kantserogeense toime vahel katseloomadel peab tuginema piisaval tõendusmaterjalil; (iii) piisav tõendusmaterjal peab olema saadud usaldusväärsete ja lubatavate teadusuuringute teel; ning (iv) aine klassifitseerimisel tuleb arvesse võtta uusi teaduslikke ja tehnilisi teadmisi ning tehnika ja teaduse arengut.

2.    Üldkohus kontrollis antrakinooni klassifitseerimist ehk osa komisjoni määrusest viisil, mis ei ole kooskõlas liidu institutsioonide ja organite otsuste kohtuliku kontrolli nõuetega, ning moonutas fakte ja tõendeid.

3.    Üldkohus tõlgendas ja kohaldas õiguskindluse põhimõtet ebaõigesti.

4.    Eespool mainitud rikkumiste tulemusel rikkus Üldkohus apellandi õigusi ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid, eelkõige õigust õiglasele kohtulikule arutamisele, õigust oma omandit vabalt käsutada ja õiguskindluse põhimõtet.

____________

1 ELT 2017, L 116, lk 1.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).