Language of document :

Valitus, jonka Deza, a.s., on tehnyt 21.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-400/17, Deza v. komissio, 24.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-813/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Valittaja: Deza, a.s. (edustaja: P. Dejl, advokát)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta, Euroopan kemikaalivirasto

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 24.10.2018 antama tuomion asiassa T-400/14 on kumottava

16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta 4.5.2017 annettu komission asetus (EU) N:o 2017/7761 on kumottava osittain sikäli kuin se koskee antrakinoni-aineen luokitusta ja merkintöjä

komissio on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut tässä valitusmenettelyssä unionin tuomioistuimessa ja aikaisemmassa menettelyssä unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja esittää neljä valitusperustetta.

1.    Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi ja sovelsi virheellisesti CLP-asetusta2 ja erityisesti seuraavia perusperiaatteita: i) arvioitu ja luokiteltu aine on saatettava unionin markkinoille, ii) syy-yhteys aineen ja koe-eläimille aiheutuneiden karsinogeenisten vaikutusten välillä on osoitettava riittävin todistein, iii) riittävät todisteet on saatava luotettavista ja hyväksyttävistä tieteellisistä tutkimuksista ja iv) aineen luokittelussa on otettava huomioon uusi tieteellinen ja tekninen tietämys sekä tieteellinen ja tekninen kehitys.

2.    Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli antrakinonin luokitusta eli toisin sanoen osaa komission asetuksesta tavalla, joka on vastoin unionin toimielinten ja elinten päätösten tuomioistuinvalvonnan vaatimuksia, ja otti tosiseikat ja todisteet huomioon vääristyneellä tavalla.

3.    Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi ja sovelsi oikeusvarmuuden periaatetta virheellisesti.

4.    Edellä mainittujen puutteiden vuoksi unionin yleinen tuomioistuin loukkasi valittajan oikeuksia sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja periaatteita ja erityisesti oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, omaisuudensuojaa ja oikeusvarmuuden periaatetta.

____________

1 Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen 4.5.2017 annettu komission asetus (EU) 2017/776 (EUVL 2017, L 116, s. 1)

2 Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetu (EY) N:o 1272/2008 (EUVL 2008, L 353, s. 1)