Language of document :

Žalba koju je 21. prosinca 2018. podnio Deza, a.s. protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 24. listopada 2018. u predmetu T-400/17, Deza protiv Komisije

(predmet C-813/18 P)

Jezik postupka: češki

Stranke

Žalitelj: Deza, a.s. (zastupnik: P. Dejl, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Republika Finska, Kraljevina Švedska, Europska agencija za kemikalije

Zahtjevi

ukinuti presudu Općeg suda od 24. listopada 2018. u predmetu T-400/17;

djelomično poništiti Uredbu Komisije (EU) br. 2017/7761 od 4. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008., u dijelu u kojem se odnosi na razvrstavanje i označivanje tvari antrakinon;

naložiti Komisiji snošenje troškova koje je žalitelj imao u ovom žalbenom postupku pred Sudom i prethodno u postupku pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe žalitelj iznosi četiri žalbena razloga.

1.    Opći sud pogrešno je protumačio i primijenio Uredbu br. 1272/20082 , posebno sljedeća osnovna načela: (i.) evaluirana i razvrstana tvar mora biti stavljena na tržište EU-a; (ii.) uzročna veza između tvari i kancerogenih učinaka na pokusnim životinjama mora se dokazati dovoljnim dokazima; (iii.) treba pribaviti dovoljno dokaza iz pouzdanih i prihvatljivih znanstvenih studija; i (iv.) pri razvrstavanju tvari mora se uzeti u obzir novo znanstveno i tehničko znanje te znanstveni i tehnički napredak.

2.    Opći sud preispitao je razvrstavanje antrakinona, tj. drugim riječima dio Uredbe Komisije, na način koji je u suprotnosti sa zahtjevima za sudsko preispitivanje odluka institucija i tijela EU-a, te je iskrivio činjenice i dokaze.

3.    Opći je sud pogrešno protumačio i primijenio načelo pravne sigurnosti.

4.    Zbog gore navedenih nedostataka, Opći je sud povrijedio prava i načela žalitelja predviđena u Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na pošteno suđenje, pravo na mirno uživanje vlasništva i načelo pravne sigurnosti.

____________

1 SL 2017., L 116, str. 1.

2 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, [i] o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL 2008., L 353, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3. i ispravak SL 2016., L 349, str. 1.)