Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-400/17. sz., Deza kontra Bizottság ügyben 2018. október 24-én hozott ítélete ellen a Deza, a. s. által 2018. december 21-én benyújtott fellebbezés

(C-813/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Fellebbező: Deza, a. s. (képviselő: P. Dejl advokát)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Finn Köztársaság, Svéd Királyság, Európai Vegyianyag-Ügynökség

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-400/17. sz. ügyben 2018. október 24-én hozott ítéletet;

részben semmisítse meg a 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. május 4-i 2017/776 (EU) bizottsági rendeletet1 azon részében, amely az antrakinon anyag osztályozására és címkézésére vonatkozik;

kötelezze a Bizottságot a fellebbező részéről a Bíróság előtti jelen eljárásban és a Törvényszék előtti korábbi eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező négy fellebbezési jogalapra hivatkozik.

1.    A Törvényszék a CLP-rendeletet2 tévesen értelmezte és alkalmazta, különösen ideértve a következő alapelveket: i. az értékelt és osztályozott anyagot az EU-ban forgalomba kell hozni; ii. az anyag és a kísérleti állatokon tapasztalt rákkeltő hatás közötti okozati összefüggést kellő bizonyítékkal alá kell támasztani; iii. kellő bizonyítékot kell szerezni megbízható és elfogadható tudományos tanulmányokból; iv. az anyag osztályozása során figyelembe kell venni az új tudományos és műszaki ismereteket, valamint a tudományos és műszaki haladást.

2.    A Törvényszék az antrakinon osztályozását, azaz, a bizottsági rendelet egy részét az uniós intézmények és szervek határozatainak bírósági felülvizsgálatára vonatkozó követelményekkel ellentétes módon vizsgálta felül, és eltorzította a tényeket és a bizonyítékokat.

3.    A Törvényszék a jogbiztonság elvét téves módon értelmezte és alkalmazta.

4.    A fenti hibák eredményeképpen a Törvényszék megsértette a fellebbező jogait és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában előírt elveket, különösen a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdon zavartalan élvezetének jogát, valamint a jogbiztonság elvét.

____________

1 HL 2017. L 116., 1. o.

2 Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2008. L 353., 1. o.; helyesbítés: HL 2011. L 16., 1. o.)