Language of document :

2018 m. gruodžio 21 d. Deza, a.s pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-400/17 P Deza / Komisija

(Byla C-813/18 P)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Apeliantė: Deza, a.s, atstovaujama advokát P. Dejl

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Europos cheminių medžiagų agentūra

Apeliantės reikalavimai

panaikinti 2018 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-400/17,

iš dalies panaikinti 2017 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/7761 , kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008, kiek jis susijęs su cheminės medžiagos antrachinono klasifikavimu ir ženklinimu,

priteisti iš Komisijos apeliantės bylinėjimosi šiame apeliaciniame procese Teisingumo Teisme ir ankstesniame procese Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantė nurodo keturis pagrindus.

1.    Bendrasis Teismas neteisingai aiškino ir taikė CLP reglamentą2 , visų pirma šiuos pagrindinius principus: i) įvertinta ir klasifikuota cheminė medžiaga turi būti pateikta ES rinkai, ii) turi būti pakankamai įrodytas cheminės medžiagos ir kancerogeninio poveikio bandomiesiems gyvūnams priežastinis ryšys, iii) pakankamai įrodymų turi būti gauta atlikus patikimus ir priimtinus mokslinius tyrimus ir iv) klasifikuojant cheminę medžiagą turi būti atsižvelgta į naujas mokslines bei technines žinias ir techninę pažangą.

2.    Bendrasis Teismas peržiūrėjo antrachinono klasifikavimą, kitaip tariant Komisijos reglamento dalį, nesilaikydamas Sąjungos institucijų ir įstaigų sprendimų teisminės kontrolės reikalavimų bei iškraipė faktines aplinkybes ir įrodymus.

3.    Bendrasis Teismas neteisingai aiškino ir taikė teisinio saugumo principą.

4.    Dėl pirma nurodytų neatitikimų Bendrasis Teismas pažeidė apeliantės teises ir principus, įtvirtintus Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, teisę netrukdomai naudotis nuosavybe ir teisinio saugumo principą.

____________

1 OL L 116, 2017, p. 1.

2 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008, p. 1).