Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. decembrī Deza, a.s. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 24. oktobra spriedumu lietā T-400/17 Deza/Komisija

(Lieta C-813/18 P)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Deza, a.s. (pārstāvis: P. Dejl, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Somijas Republika, Zviedrijas Karaliste, Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Prasījumi

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 24. oktobra spriedumu lietā T-400/17;

daļēji atcelt 2017. gada 4. maija Komisijas Regulu (ES) Nr. 2017/776 1 , ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008, ciktāl ar to tiek klasificēta un marķēta viela “antrahinons”;

piespriest Komisijai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus, kas radušies tiesvedībā Tiesā un iepriekšējā tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Apelācijas sūdzības pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza četrus pamatus.

1.    Vispārējā tiesa esot nepareizi interpretējusi un piemērojusi CLP regulu 2 , it īpaši šādus pamatprincipus: (i) vērtētai un klasificētai vielai ir jābūt apgrozībā ES tirgū; (ii) cēloņsakarībai starp vielu un izmēģinājumos uz dzīvniekiem konstatētai kancerogēnai iedarbībai ir jābūt pietiekami pierādītai; (iii) pietiekami pierādījumi ir jāiegūst no ticamiem un pieņemamiem zinātniskiem pētījumiem; un (iv) vielas klasificēšanā ir jāņem vērā jaunas zinātniskas un tehniskas atziņas un zinātnisku un tehnisku attīstību.

2.    Vispārējā tiesa esot pārskatījusi antrahinona klasifikāciju, citiem vārdiem sakot – daļu no Komisijas regulas, tādā veidā, kas esot pretrunā prasībām par ES iestāžu un struktūru lēmumu pārbaudi tiesā, un esot sagrozījusi faktus un pierādījumus.

3.    Vispārējā tiesa esot nepareizi interpretējusi un piemērojusi tiesiskās drošības principu.

4.    Iepriekš minēto nepilnību rezultātā Vispārējā tiesa esot pārkāpusi apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesības un principus, kas ietverti Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, it īpaši tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības netraucēti izmantot īpašumu un tiesiskās drošības principu.

____________

1 OV 2017, L 116, 1. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV 2008, L 353, 1. lpp.).