Language of document :

Recurs introdus la 21 decembrie 2018 de Deza, a.s. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 24 octombrie 2018 în cauza T-400/17, Deza/Comisia

(Cauza C-813/18 P)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Recurentă: Deza, a.s. (reprezentant: P. Dejl, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Concluziile recurentei

Reclamanta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 24 octombrie 2017 în cauza T-400/17;

anularea în parte a Regulamentului (UE) 2017/7761 al Comisiei din 4 mai 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008, în măsura în care privește clasificarea și etichetarea substanței antrachinonă;

obligarea Comisiei să suporte cheltuielile efectuate de reclamantă în cadrul procedurii în fața Curții în legătură cu prezentul recurs, precum și în cadrul procedurii anterioare în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă patru motive.

Tribunalul a interpretat și a aplicat în mod greșit Regulamentul CLP2 și în special principiile sale de bază: (i) substanța studiată și clasificată trebuie să fie introdusă pe piața Uniunii; (ii) legătura de cauzalitate între substanță și efectele cancerigene la animalele de laborator trebuie demonstrată prin probe suficiente; (iii) probele suficiente trebuie să fie obținute prin studii științifice fiabile și acceptabile; și (iv) clasificarea substanței trebuie să ia în considerare noile informații științifice și tehnice și progresul tehnic și științific.

Tribunalul a examinat clasificarea antrachinonei și mai precis partea atacată din regulamentul Comisiei fără a respecta cerințele în materie de control jurisdicțional al deciziilor instituțiilor și organelor Uniunii Europene și a denaturat faptele și probele.

Tribunalul a interpretat și a aplicat în mod greșit principul securității juridice.

Prin săvârșirea erorilor menționate mai sus, Tribunalul a încălcat drepturile reclamantei și principiile consacrate în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la un proces echitabil, dreptul de a se bucura de bunurile sale și principiul securității juridice.

____________

1     JO 2017, L 116, p. 1.

2     Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).