Language of document :

Odvolanie podané 21. decembra 2018: Deza, a.s. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 24. októbra 2018 vo veci T-400/17, Deza/Komisia

(vec C-813/18 P)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Odvolateľka: Deza, a.s. (v zastúpení: P. Dejl, advokát)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Fínska republika, Švédske kráľovstvo, Európska agentúra pre chemické látky

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2018 vo veci T-400/17,

zrušil časť nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/7761 zo 4. mája 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008, a to v rozsahu, v akom sa týka kvalifikácie a označenia látky antrachinón,

uložil Komisii povinnosť zaplatiť odvolateľke trovy konania, ktoré vynaložila v tomto odvolacom konaní pred Súdnym dvorom, ako aj v predchádzajúcom konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza štyri odvolacie dôvody.

1.    Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil nariadenie CLP2 , a predovšetkým tieto jeho základné princípy: (i) skúmaná a klasifikovaná látka musí byť uvádzaná na trh EÚ; (ii) príčinná súvislosť medzi látkou a karcinogénnymi prejavmi u pokusných zvierat sa musí preukázať na základe dostatočných dôkazov; (iii) dostatočné dôkazy sa musia získať zo spoľahlivých a prijateľných vedeckých štúdií; a (iv) klasifikácia látky musí zohľadniť nové vedecké a technické poznatky a vedecko-technický pokrok.

2.    Všeobecný súd preskúmal klasifikáciu Antrachinónu, resp. časť nariadenia Komisie v rozpore s požiadavkami na súdne preskúmanie rozhodnutí orgánov a inštitúcií EÚ, a skreslil skutkové okolnosti a dôkazy.

3.    Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil zásadu právnej istoty.

4.    Z dôvodu vyššie uvedených pochybení Všeobecný súd porušil práva odvolateľky a zásady zakotvené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na spravodlivý proces, právo pokojne užívať majetok a zásadu právnej istoty.

____________

1 Ú. v. EÚ L 116, 2017, s. 1.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 353, 2008, s. 1).