Language of document :

Pritožba, ki jo je Deza, a.s. vložila 21. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 24. oktobra 2018 v zadevi T-400/17, Deza/Komisija

(Zadeva C-813/18 P)

Jezik postopka: češčina

Stranke

Pritožnica: Deza, a.s. (zastopnik: P. Dejl, advokát)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Republika Finska, Kraljevina Švedska, Evropska agencija za kemikalije

Predlogi

Razveljavitev sodbe Splošnega sodišča z dne 24. oktobra 2018 v zadevi T-400/17;

razglasitev ničnosti Uredbe Komisije (EU) št. 2017/7761 z dne 4. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 v delu, v katerem se nanaša na klasifikacijo in označevanje snovi antrakinon;

naložitev Komisiji, naj plača stroške, ki so pritožnici nastali v tem pritožbenem postopku pred Sodiščem in v prejšnjem postopku pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja štiri razloge.

1.    Splošno sodišče je napačno razlagalo in uporabilo Uredbo CLP,2 zlasti ta načela: (i) snov, ki je predmet ocenjevanja in klasifikacije, mora biti dana na trg Unije; (ii) vzročno zvezo med snovjo in njenim karcinogenim učinkom pri poskusu na živalih je treba dokazati z zadostnimi dokazi; (iii) zadostne dokaze je treba pridobiti iz zanesljivih in dopustnih raziskav; in (iv) pri klasifikaciji snovi je treba upoštevati nova znanstvena in tehnična dognanja ter znanstveni in tehnični napredek.

2.    Splošno sodišče je obravnavalo klasifikacijo antrakinona oziroma z drugimi besedami del Uredbe Komisije na način, ki je bil v nasprotju z zahtevami sodnega nadzora nad odločitvami institucij in organov Unije, ter je izkrivilo dejstva in dokaze.

3.    Splošno sodišče je napačno razlagalo in uporabilo načelo pravne varnosti.

4.    Splošno sodišče je zaradi navedenih pomanjkljivosti kršilo pravice pritožnice in načela iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in svoboščin ter Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njeno pravico do poštenega sojenja, pravico do mirnega uživanja lastnine in načelo pravne varnosti.

____________

1 UL L 116, str. 1.

2 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL 2008, L 353, str. 1).