Language of document :

Överklagande ingett den 21 december 2018 av Deza, a.s. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 24 oktober 2018 i mål T-400/17, Deza mot kommissionen

(Mål C-813/18 P)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Klagande: Deza, a.s. (ombud: advokaten P. Dejl)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Europeiska kemikaliemyndigheten

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av tribunalen den 24 oktober 2018 i mål T-400/17,

delvis ogiltigförklara kommissionens förordning (EU) nr 2017/7761 av den 4 maj 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1272/2008 av den 16 december 2008 i den del det avser klassificering och märkning av ämnet antrakinon, och

förplikta kommissionen att ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för klaganden i förevarande förfarande vid domstolen och i tidigare förefarande vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden anför fyra grunder till stöd för sitt överklagande.

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning och tillämpning av förordning nr 1272/20082 , särskilt följande allmänna principer: (i) det utvärderade och klassificerade ämnet måste ha släppts ut på marknaden i unionen, (ii) ett orsakssamband mellan ett ämne och cancerframkallande effekter hos försöksdjur måste visas genom tillräcklig bevisning, (iii) tillräcklig bevisning måste erhållas från tillförlitliga och godtagbara vetenskapliga studier och (iv) klassificering av ett ämne måste beakta nya vetenskapliga och tekniska rön och vetenskaplig och teknisk utveckling.

2.    Tribunalen prövade klassificeringen av antrakinon, det vill säga en del av kommissionens förordning, på ett sätt som strider mot kraven för domstolsprövning av beslut från unionens institutioner och organ och missuppfattade de faktiska omständigheterna och bevisningen.

3.    Tribunalen gjorde en felaktig tolkning och tillämpning av rättssäkerhetsprincipen.

4.    Till följd av ovannämnda fel åsidosatte tribunalen klagandens rättigheter och de principer som slås fast i Europakonventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till en rättvis rättegång, rätten till respekt för den egna egendomen och rättssäkerhetsprincipen.

____________

1 EUT L 116, 2017, s. 1.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 2008, s. 1).