Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Италия), постъпило на 22 ноември 2018 г. — FW, GY/U.T.G. - Prefettura di Lucca

(Дело C-726/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Страни в главното производство

Жалбоподатели: FW, GY

Ответник: U.T.G. - Prefettura di Lucca

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 20, параграф 4 от Директивата 1 тълкуване на член 23 от Законодателен декрет № 142/2015 в смисъл, че деянията, които нарушават общи правни норми, които не са възпроизведени конкретно в правилниците на центровете за настаняване, също могат да представляват сериозно нарушение на тези правилници, когато са в състояние да засегнат нормалното съжителство в центровете за настаняване?

При положителен отговор, Съдът трябва да отговори и на втори въпрос, който се поставя с настоящото определение:

Допуска ли член 20, параграф 4 от Директивата тълкуване на член 23 от Законодателен декрет № 142/2015 в смисъл, че за да се отнеме правото да се ползват мерките по приемане, могат да се вземат предвид и деянията, извършени от кандидат за международна закрила, които не представляват наказуемо деяние по смисъла на правото на държавата членка, когато тези деяния все пак могат да засегнат нормалното съжителство в центъра за настаняване, в който е настанен кандидатът?

____________

1     Директива 2013/33/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 2013 г., стр. 96).