Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Itálie) dne 22. listopadu 2018 – FW, GY v. U.T.G. - Prefettura di Lucca

(Věc C-726/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Účastníci původního řízení

Žalobci: FW, GY

Žalovaný: U.T.G. - Prefettura di Lucca

Předběžné otázky

Brání čl. 20 odst. 4 směrnice1 výkladu článku 23 legislativního nařízení č. 142/2015 v tom smyslu, že i jednání porušující obecná ustanovení právního řádu, která nejsou specificky převzata do řádů ubytovacích středisek, mohou naplnit skutkovou podstatu závažného porušení těchto řádů v případě, že jsou způsobilá ovlivnit spořádané soužití v přijímacích zařízeních?

V případě kladné odpovědi je třeba vyřešit další otázku, která je prostřednictvím tohoto usnesení předložena Soudnímu dvoru:

Brání čl. 20 odst. 4 směrnice výkladu článku 23 legislativního nařízení č. 142/2015 v tom smyslu, že za účelem odnětí přístupu k opatřením souvisejícím s přijetím mohou být vzata v úvahu také jednání uskutečněná žadateli o mezinárodní ochranu, která nepředstavují trestný čin, který je trestný podle právního řádu členského státu, pokud jsou tato jednání v každém případě způsobilá negativně ovlivnit řádné soužití v přijímacích zařízeních, do kterých byli tito žadatelé přijati?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. 2013, L 180, s. 96).